කොන්ඩම් භාවිතයේදි දැන ගෙන සිටිය යුතුම කරුණු 7ක්.සමාජයේ ගොඩක් දෙනෙක් මේවා ගැන කතා කරන්න ලැජ්ජයි ඇඹරෙන්වා.කියවලා බලන්න පලමු පියවරේ සිට සියලූ විස්තරේ

කොන්ඩම් භාවිතයේදි දැන ගෙන සිටිය යුතුම කරුණු 7ක්.සමාජයේ ගොඩක් දෙනෙක් මේවා ගැන කතා කරන්න ලැජ්ජයි ඇඹරෙන්වා.කියවලා බලන්න පලමු පියවරේ සිට සියලූ විස්තරේ……….මේ ගැන සම්පූර්ණ විස්තරය පහලින් තියෙන වීඩියෝ එකෙන් බලන්නකෝ..ඔයාගේ යාලුවන්ටත් බලන්න share කරන්න අමතක කරන්න එපා..

Related Posts

Author:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *