නොදන්නා විලාසිතා කරන්න ගිහින් චාටර් වුණු ඡායාරූප පෙළක් අන්තර්ජාලයට

විලාසිතා කරන්න අපි හැමෝම කැමති. ඒත් අපි කරන හැම විලාසිතාවම අපිට ගැලපෙනවද කියලා දෙපාරක් හිතන්න ඕන.

එහෙම නැති වුණොත් අපිට සිද්ධ වෙන්නේ ප්‍රසිද්ධියේම තවත් කෙනෙකුගේ හාසය්‍යට කරුණක් වෙන්න.

ඒ වගේම තමයි ඇතැම් විට අපිකර විලාසිතාවක් නිසා තවත් කෙනෙකු චැඩි අපහසුතාවයකට පත් වෙන්නත් පළුවන්.

මේ තියෙන්නෙත් ඒ වගේම තමන්ට නොගැලපෙන විලාසිතා කරන්න ගිහින් අනුන්ගේ හාස්‍යට ලක්වූ අයගේ ඡයාරූප පෙළක්…

Related Posts

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *