තත්පර 48ක් තුළදී කම්බි 22ක් නවපු අපේ කොල්ලා ගිනස් වාර්තාවට සැරසුණු හැටි

හඟුරන්කෙත, පල්ලේබෝවල ජනක කාංචන මුදන්නායක විසින් තත්පර 48ක් තුළදී කම්බි 22ක් නවා නව ගිනස් වාර්තාවක් පිහිටුවීමේ උත්සාහයක් සාර්ථක කරගනු ලැබීමට සමත් වී තිබෙනවා.

මීට පෙර ආමේනියානු ජාතික ඇමොන් අඩෝසන් විසින් තත්පර හැටක් තුළ කම්බි 18ක් නැමීමෙන් වාර්තාවක් පිහිටුවා තිබුණා.

ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියේ සේවයේ නියුතු ජනක කාංචන ගිනස් වාර්තා දහ අටක් තැබීමේ අරමුණින් මෙම වාර්තාව පිහිට වූ අතර, ඔහු ගිනස් වාර්තා තුනක හිමිකරුවෙකි.

මෙම ගිනස් වාර්තාව ඉදිරියේදී ලෝක ගිනස් කමිටුව වෙත ඉදිරිපත් කිරීමෙන් පසු නිල වශයෙන් වාර්තාවක් ලෙස ගිනස් ආයතනය විසින් නිවේදනය කරනු ඇත.

ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරියේ සේවයේ නියුතු හඟුරන්කෙත, පල්ලේබෝවල ජනක කාංචන මුදන්නායක විසින් තත්පර 48ක් තුළදී කම්බි 22ක් නවා නව ගිනස් වාර්තාවක් පිහිටුවීමේ උත්සාහයක් සාර්ථක කරගනු ලැබීමට අද ( 21දා) පස්වරුවේ සමත්විය.

Related Posts

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *